Parent Teacher's Association

Executive Committee
1 Dr. Vinod Ade President
2 Mr. Suresh D. Rahate Vice-President
3 Dr. Pradnya Dandekar Secretary
4 Dr. Sachin Khedikar Jt. Secretary
     
  Parents Teacher
       
  First BAMS  (Batch 2014-15)    
   

1) Dr. Aloke Biswas F/O Amit                          
2) Mr. Ramesh Mauskar F/O Shraddha                  
3) Mr. Sudhakar M. Kombe F/O Sharayu              
4) Mr. Prakash B. Biyala F/O Jyoti                        
5) Mr. Anand Malayaj P/O Shriya
6) Miss Vidya M. Thakare P/O Tyagaraj
7) Mr. Shriram Kshirsagar

 

1) Dr. Priti Desai
2) Dr. Saroj Tirpude
3) Dr. Namrata Chauragade
4) Dr. Jagruti Chaple

 

  Second BAMS (2013-14)    
   

1) Mr. V. Vedpathak F/O Amey                            
2) Mr. G. Naikwad F/O Rohini                             
3) Mrs. Farzana Raza Shaikh M/O Rozina           
4) Mr. Manda S. Wasnik                                            
5) Mrs. Kunda Sharad Meshram M/O Monika         

  1) Dr. Anita Wanjari
2) Dr. Meena Deogade
3) Dr. Bharat Rathi
4) Dr. Sonali Chalakh
5) Dr. Pramod Khobragade
  Third BAMS (2012-13)    
   

1) Mr. Pramod Shinde  F/O Anup                               
2) Mr. Jitendra Pande F/O Kalyani                          
3) Mr. Kamlakar Junghare F/ONachiket                   
4) Mr. Sanjay Ambatkar F/O Bhushan                     
5) Mr. Sunil Umate F/O Vasudha
6) Mr. Waman Nikhade F/O Twinkle

  1) Dr. Renu Rathi
2) Dr. Satish Chapalgaonkar
3) Dr. Pradeep Kinge
4) Dr. P. Badwaik

  Final BAMS Batch (2011-12)    
   

1) Mr. Vivekanand Dhanule F/O Khushbu               
2) Mrs. Anita Jagtap M/O Nishigandha                     
3) Mrs. Francis M/O Victoria

  1) Dr. Bharat Chouragade
2) Dr. Sunita Magar
3) Dr. Shweta Parwe
4) Dr. Vaishali Kuchewar
5) Dr. Kiran Khandare
  Batch (2010-11)    
   

1) Mr. Shivam Sakharkar F/O Rutuja                        
2) Mr. Vijay Thool F/O Shweta                     
3) Dr. Pramod Raut F/O Rageshri